fbpx

Общи условия

 • Въведение.

Тези Стандартни Условия за ползване на Уебсайта (тези „Условия“ или тези „Стандартни Условия и Условия на Уебсайта“), съдържащи се тук на тази уеб страница, ще управляват Вашето използване на този уебсайт, включително и всички страници в този уебсайт (наричани по-долу тук като „ Сайт “). Настоящите Общи условия се прилагат в пълна сила за използването на този уеб сайт и с помощта на този уеб сайт, Вие изрично приемат всички условия, съдържащи се тук в пълен размер. Вие не трябва да използвате този уебсайт, ако имате някакви възражения срещу някое от тези стандартни условия на уебсайта.

 • Правата на интелектуална собственост.

Освен съдържанието, което притежавате, което може да сте избрали да включите на този уебсайт, по силата на тези Условия, Самуил Златарев и / или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуалната собственост и материалите, съдържащи се в този уебсайт, и всички тези права са запазени.

Получавате ограничен лиценз само при спазване на ограниченията, предвидени в тези Условия, за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Нямате право да правите снимки на екрани, да копирате и поставяте или сваляте или да правите снимки на съдържанието на този уебсайт без разрешението на собственика. Единственото нещо, което можете да направите, като използвате този уебсайт, е да видите съдържанието му и да го изтеглите от цифровите си продукти само, ако заплатите цената му.

 • Ограничения.

Изрично и категорично сте ограничени от следните неща:

 1. Публикуване на материали от съдържащи се на този уебсайт в която и да е медия;
 2. Продажба, подлицензиране и / или друго комерсиализиране на материали на уебсайта;
 3. Публично изпълнение и / или показване на материали на уебсайта;
 4. Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който може или може да бъде вреден за този уебсайт;
 5. Използване на този уебсайт по начин, който влияе на достъпа на потребителя до този уебсайт;
 6. Използване на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби, или по начин, който причинява или може да причини вреда на уебсайта или на всяко лице или стопански субект;
 7. Участие в извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт или при използване на този уебсайт;
 8. Използване на този уебсайт за участие в реклама или маркетинг;

Някои области от този уебсайт са ограничени от достъпа от вас и
Самуил Златарев може допълнително да ограничи достъпа ви до всички области на този уебсайт по всяко време, по негова собствена и абсолютна преценка. Потребителското име и паролата, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и трябва да запазите поверителността на тази информация.

 • Вашето съдържание.

В тези стандартни условия на уебсайта “Вашето съдържание” означава всяко аудио, видео, текст, изображение или друг материал, който изберете да се показва на този уебсайт. По отношение на Вашето съдържание, като вие го показвате и предоставяте.
Самуил Златарев е и има неизключителен, световен, неотменим, безвъзмезден, лицензируем лиценз за използване, възпроизвеждане, приспособяване, публикуване, превод и разпространение във и на всички медии.

Вашето съдържание трябва да е ваше и не трябва да нарушава правата на трети лица. Самуил Златарев си запазва правото да премахне всяко от вашето съдържание от този уебсайт по всяко време и по каквато и да е причина, без предупреждение.

 • Без гаранции.

Този уеб сайт се предоставя “както си е”, с всички недостатъци, а Самуел Златарев не прави изрично или мълчаливо декларации или гаранции, от всякакъв вид, свързан с този уебсайт или с материалите, съдържащи се на този уебсайт. Освен това, нищо, съдържащо се на този уебсайт, не може да се тълкува като консултиране или съвет.

 • Ограничаване на отговорността.

В никакъв случай Самуел Златарев, нито който и да е от неговите служители, директори и партньори, не носи отговорност пред вас за нещо, произтичащо от или по какъвто и да е начин, свързано с използването на този уебсайт, независимо дали тази отговорност е по договор, непозволено увреждане или по друг начин, и Самуил Златарев, включително неговите служители, директори и партньори, не носят отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уебсайт.

 • Освобождаване от отговорност.

С това Вие обезщетявате в максимална степен Самуил Златарев от и срещу всякакви задължения, разходи, искове, причини за иск, вреди и разходи (включително разумни такси за адвокат), произтичащи от или по някакъв начин свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите от тези Условия.

 • Делимост.

Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези Условия е неприложима или невалидна по силата на който и да е приложим закон в страната, такава неприложимост или невалидност няма да направи тези Условия неприложими или невалидни като цяло, и тези разпоредби ще бъдат заличени, без да се засягат останалите разпоредби на настоящото.

 • Изменение на Условията.

На Самуил Златарев е разрешено да преразгледа и променя тези Условия по всяко време, както смята за уместно, и от използването на този Уебсайт като се очаква редовно да преглеждате тези Условия, за да сте сигурни, че разбирате всички условия, които регулират използването на този Уебсайт.

 • Назначение.

Самуил Златарев има право да възложи, прехвърли и възложи своите права и / или задължения по настоящите Общи условия, без да е необходимо уведомяване или съгласие. Въпреки това, няма да ви бъде позволено да възлагате, прехвърляте или сключвате договори с подизпълнители за някое от вашите права и / или задължения по настоящите Общи условия.

 • Цялостно споразумение.

Тези Условия, включително всички правни бележки и откази, съдържащи се на този уебсайт, съставляват цялото споразумение между Самуил Златарев и вас във връзка с използването на този уебсайт и заместват всички предишни споразумения и договорености по отношение на същото.

 • Приложим закон и юрисдикция.

Тези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България и Вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция за разрешаване на спорове.